Tel: +48 606 148 643 | (85) 307 04 46
Email: biuro@kancelariaubezpieczen.com
Ubezpieczenia TurystycznePakiety MedyczneUbezpieczenia od utraty dochodu

Ubezpieczenia Turystyczne

Strona w przygotowaniu. Już wkrótce nowe informacje !

Read More

Pakiety Medyczne

Strona w przygotowaniu. Już wkrótce nowe informacje !

Read More

Ubezpieczenia od utraty dochodu

Strona w przygotowaniu. Już wkrótce nowe informacje !

Read More

ZA CO ODPOWIADAMY… ?

Odpowiedzialność cywilna jest to odpowiedzialność każdej osoby za szkody wyrządzone innym. Towarzyszy ona nam od narodzin do śmierci i nie można się od niej uwolnić. Za osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione odpowiadają ich opiekunowie.

 „Kto z winy swej drugiemu wyrządził szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia.”        (415 art..KC)

„Kto powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby.”        (430 art..KC)

 

Szkoda może być wyrządzona:

 • działaniem

 • zaniechaniem działania

 • Czynem niedozwolonym – powstaje odpowiedzialność cywilna tzw. deliktowa (415 art. kc i następne)

 • Niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania – powstaje odpowiedzialność cywilna tzw. kontraktowa (471 art. Kc i następne)

 

Jak zatem chronić się przed koniecznością wypłaty wysokich odszkodowań z własnej kieszeni?

POLISĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ i POLISĄ OCHRONY PRAWNEJ

 

Dlaczego warto ją posiadać

 • Rośnie lawinowo liczba roszczeń. Jest coraz więcej wyroków sądowych w sprawach o zadośćuczynienie z art. 415 KC i następnych.

 • Zwiększyła się świadomość poszkodowanych. Coraz częstsze jest bowiem zjawisko wyszukiwania osób poszkodowanych przez firmy prawnicze. Oferują one pomoc w uzyskaniu wysokich odszkodowań od sprawców.

 • Koszt pomocy prawnej są wysokie, przykładowo za prowadzenie sprawy cywilnej przed sądem pierwszej instancji zapłacimy adwokatowi:

                           500 zł. średni koszt informacji prawnej

                           2.500 zł. średni koszt wynagrodzenie adwokata w sądowej cywilnej sprawie

 • Nawet po wygranej sprawie sądowej na zwrot poniesionych kosztów trzeba czekać

                           1002 dni (prawie 3 lata) średni czas egzekucji w Polsce.

WYCIĄG Z KODEKSU CYWILNEGO

Art. 444.

 • 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego po­wodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do na­prawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także su­mę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

 • 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdol­ność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego naprawienia szkody – odpowiedniej renty.

 • 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445.

 • 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 • 2. (132) Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

 • 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobier­ców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Art. 446.

 • 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia l pogrze­bu temu, kto je poniósł.

 • 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowią­zek alimentacyjny. może żądać od zobowiązanego naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczno­ści wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

 • 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

 

ZA CO ODPOWIADAMY… ?

Odpowiedzialność cywilna jest to odpowiedzialność każdej osoby za szkody wyrządzone innym. Towarzyszy ona nam od narodzin do śmierci i nie można się od niej uwolnić. Za osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione […]

Read More